Виробниче підприємство

В Україні основним юридичним актом, що є законодавчою базою функціонування підприємства, є Закон  “Про підприємства в Україні”, прийнятий Верховною Радою 27 березня 1991 р. Цей Закон постійно доповнюється і уточнюється. Він спрямований на реалізацію Декларації про державний cуверенітет України. Закон  визначає  види  і  організаційні  форми   підприємств, правила  їх  створення, реєстрації,  реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Він створює рівні правові умови для діяльності  підприємств незалежно   від  форм  власності на  майно та їх організаційної форми.  Закон спрямований на забезпечення самостійності  підприємств, визначає  їх права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини  з іншими  підприємствами і  організаціями,  Радами  народних депутатів, органами державного управління.

Основні положення Закону “Про підприємства в Україні”.

Підприємство та його основні цілі

Підприємство - основна  організаційна  ланка  народного господарства  України.  Підприємство  -  самостійний господарюючий статутний  суб'єкт,  який  має  права  юридичної особи та здійснює виробничу,  науково-дослідницьку  і  комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство  має  самостійний  баланс,  поточні  та  вкладні (депозитні)   рахунки   в   установах  банків,  печатку  зі  своїм найменуванням,  а  також знак для товарів і послуг.    Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство   здійснює   будь-які   види  господарської діяльності,  якщо  вони  не  заборонені  законодавством  України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає   продукцію  цих  підприємств  суспільно  необхідною,  може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.

Види підприємств

В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство,  засноване  на  власності  трудового колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство,  засноване  на власності відповідної

територіальної громади;

державне підприємство,  засноване  на державній власності,  в тому   числі   казенне   підприємство.   Особливості    створення, ліквідації,  реорганізації,  управління  та  діяльності  казенного підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону.

Відповідно до обсягів господарського обороту  підприємства і чисельності його  працівників  (незалежно  від  форм  власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До  малих  підприємств  належать  новостворювані   та   діючі підприємства:

у  промисловості  й будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;

в інших  галузях виробничої сфери - з  чисельністю  працюючих до 50 чоловік;

у  науці й науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік;

у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до  25 чоловік;

у  роздрібній  торгівлі  -  з  чисельністю  працюючих  до  15 чоловік.

Особливості  створення   і   діяльності   малих   підприємств встановлюються законодавством України.

Можуть діяти також інші види і категорії підприємств, у  тому  числі  орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.